Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, a preto sú všetky Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len "Nariadenie"). Preto by sme Vás radi informovali o rozsahu, účelu a právnych základoch spracovania osobných údajoch, ktoré spracúvame počas Vašej návštevy našej webovej stránky, vrátane všetkých jej podstránok. Prípadné zmeny právnych predpisov alebo zmeny v našich interných procesoch môžu spôsobiť úpravu toho Vyhlásenia o Ochrane osovných údajov.

 

Totožnosť prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia je:

IRACO s.r.o. , zapísaná v Obchodnom registri SR Košice I., oddiel Sro, vložka č. 35061/V

Sídlo spoločnosti: Tatranská 3160/22, 05201 Spišská Nová Ves

Prevádzka: Maxatko - barefoot obuv pre deti

Sídlo prevádzky: Štefánikovo námestie 27/21 , 05201 Spišská Nová Ves

IČO: 47 591 579

DIČ: 2024003652

IČ DPH: SK2024003652

E-mai: store@maxatko.sk

Web:  www.maxatko.sk

URL: https://www.maxatko.sk/

Toto Vyhlásenie o Ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webové stránky Prevádzkovateľa a na všetkých jej príslušných podstránkach, ako aj na e-shop Prevádzkovateľa.

Zodpovedná osoba Prevádzkovateľa

Jana Čipkalová - konateľ spoločnosti. Zodpovednú osobu možno  kontaktovať na tel. čísle +421 905 838 706, alebo E-mailom:  store@maxatko.sk

Zásady spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Patria sem informácie ako meno, vek, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, e-mailová adresa, adresa IP alebo správanie používateľa. Informácie, ktoré nemožno (alebo len s neprimeraným úsilím) spájať s Vašou osobou, napr. pseudonymizácia informácií, nie sú osobnými údajmi. Spracovanie osobných údajov (napr. zhromažďovanie, vyhľadávanie, používanie, ukladanie alebo prenos) vždy vyžaduje právny základ alebo Váš súhlas. Spracované osobné údaje sa vymažú hneď, ako je naplnený účel ich spracovania a nebude potrebné dodržať zákonom stanovené lehoty na uchovávania údajov.

Druhy osobných údajov, ktoré sa spracovávajú:

Bežné osobné údaje - identifikačné údaje  (titul, meno, priezvisko, obchodné meno a pod.)

Kontaktné údaje - telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa (fakturačná a doručenia), meno na sociálnej sieti Facebook.

Transakčné údaje - informácie o platbách za naše produkty, tovary a služby.

Informácie o komunikácii - všetky údaje o spôsoboch a predmete vzájomnej komunikácie ktoré evidujeme, aby sme našim klientom mohli poskytnúť primeranú zákaznícku podporu.

Fotografie - posielané formou e-mailu alebo súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook

Tieto údaje nesprístupňujeme tretej strane a získavame ich výlučne na základe súhlasu zákazníka.

Informácie o správaní sa zákazníkov na stránke nášho e-shopu - informácie o zákazníkoch a potenciálnych zákazníkoch, ktorí navštívili našu stránku vrátane informácií o zariadeniach, cez ktoré si zákazník prezerá našu stránku, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia a jeho technické parametre, údaje o produktoch, ktoré si zákazník v našom e-shope prezerá, ktoré vkladá do košíka.

Spracovanie osobných údajov

 
WEB stránka:

Rozsah a účel spracovania

Vaše osobné údaje zaznamenávame a používame len v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie funkčnej webovej stránky a nášho obsahu a služieb. Pri prístupe a používaní našich webových stránok zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša na náš server. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez Vášho zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú: IP adresa požadujúceho počítača, dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru, webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL), typ a verzia prehliadača a používaný operačný systém.

 

Uvedené údaje budú spracované na nasledovné účely:
• Všeobecná administratíva
• Zabezpečenie hladkého pripojenia na webovú stránku,
• Zabezpečenie pohodlného používania našich webových stránok.

 

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia slúži ako právny základ pre spracovanie údajov. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb a tým slúži na ochranu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Lehota uchovania

Vaše osobné údaje sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde k naplneniu účelu uchovávania údajov. Zhromažďovanie údajov na prevádzkovanie webových stránok a ukladanie údajov do log- súborov je absolútne nevyhnutné na správu webovej stránky. V dôsledku toho neexistuje žiadna možnosť námietky zo strany užívateľa. K dlhšej dobe ukladania môže dôjsť v jednotlivých prípadoch, ak si to vyžaduje zákon.

 

Registrácia do eShopu

Rozsah a účel spracovania

Prevádzkovateľ spracúva na účely registrácie do e-shopu a jeho prevádzky Vaše osobné údaje, ktoré zákazník poskytne pri registrácii, a to: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a história objednávok.

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie zákazníka v e-shope a prevádzky e-shopu.

Lehota uchovania

Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania záujmu zákazníka o využívanie služieb spojených s registráciou v e-shope. V prípade, ak počas lehoty 2 rokov nedôjde k prihláseniu zákazníka do e-shopu, konto zákazníka je z databázy vymazané spolu so všetkými jeho osobnými údajmi.

OBJEDNÁVKA TOVARU PROSTREDNÍCTVOM E-SHOPU (a s tým súvisiace aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácie)

Rozsah a účel spracovania - Prevádzkovateľ spracúva:

 Na účely objednávky a predaja tovaru prostredníctvom e-shopu (vrátane komunikácie so   zákazníkom o vybavení objednávky) a dodania tovaru osobné údaje, ktoré zákazník vyplní pri objednávkovom procese, a to: meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Prevádzkovateľa)

Na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených vyššie, aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácie.

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov v prípade objednávky tovaru a stým súvisiace aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácie prostredníctvom e-shopu je čl. 6 ods. 1 písm. 

Nariadenia

Spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá na diaľku medzi zákazníkom a e-shopom.

Lehota uchovania

Osobné údaje sú spracúvane počas lehoty plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar. Po uplynutí lehoty 3 rokov odo dňa nákupu tovaru, sú osobné údaje v e- shope vymazané.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKOM

Rozsah a účel spracovania

 

Na účely priameho marketingu, napr. zasielanie newslettera, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka, a to: meno, e-mailová adresa, IP adresa.
Ak ste uviedli v žiadosti o prijímanie Newsleteru e-mailový kontakt, po spracovaní Vašich údajov dostanete od nás ešte raz jeden špeciálny potvrdzujúci e-mail. Newsletter budete dostávať až po kliknutí na odkaz, ktorý e-mail obsahuje (Postup "dvojitého explicitného súhlasu" - double-opt-in).

 

Právny základ

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je:

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v propagácii svojho tovaru po tom, čo zákazník uskutoční nákup v e-shope Prevádzkovateľa, kedy k zasielaniu newslettra dochádza v súlade ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., zákona o elektronických komunikáciách. Zákazník má pritom možnosť zrušiť odber newslettra pri uskutočnení objednávky a následne kedykoľvek po kliknutí na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa, čl. 6 ods. 1 písm. Nariadenia - súhlas zákazníka, ktorý nie je existujúcim zákazníkom Prevádzkovateľa, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Lehota uchovania

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu zákazníka o zasielanie newslettera Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania. Ak si zákazník nebude viac želať zasielanie newsletterov, môže ich zasielanie kedykoľvek zrušiť, a to kliknutím na príslušný link pre odhlásenie z odberu newslettera, umiestnený priamo v každom newsletteri, alebo kontaktovaním zodpovednej osoby na adrese store@maxatko.sk .

SPOTREBITEĽSKÁ SÚŤAŽ

Rozsah a účel spracovania

Prevádzkovateľ poskytuje možnosť zákazníkom zúčastniť sa rôznych súťaží prostredníctvom sociálnej siete Facebook - profil "Maxatko", alebo webovej stránky www.maxatko.sk . V prípade, že zákazník prejaví záujem zúčastniť sa súťaže, Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje za účelom realizácie súťaže, na udelenie výhry, na zaslanie oznámenia o výhre: údaje uvedené vo facebookovom profile súťažiaceho, poštová adresa (v prípade zasielania výhry).

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - súhlas zákazníka.

Lehota uchovania

Osobné údaje sú spracúvané počas doby trvania a vyhodnotenia súťaže.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Rozsah a účel spracovania

Prevádzkovateľ využíva na svojej webovej stránke možnosť zaslať online správu (e-mail) za účelom zodpovedania otázok zákazníka súvisiacich s poskytovaním našich služieb. Zákazník poskytne osobné údaje v rozsahu: meno (nepovinné), telefónne číslo (nepovinné), e-mail, obsah správy (povinné). Po zaslaní správy je na e-mailovú adresu:  eshop@maxatko.sk  poslaný email s vyššie uvedenými osobnými údajmi, ktoré zákazník poskytol. Takto získané osobné údaje nepoužívame na marketingové účely. Pri neposkytnutí údajov nie je Prevádzkovateľ možný kontaktovať prostredníctvom kontaktného online formulára.

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Spracúvanie osobných údajov možno považovať za oprávnený záujem Prevádzkovateľa e-shopu za účelom vybavenia požiadavky zákazníka alebo poskytnutia požadovaných informácií.

Lehota uchovania

Akonáhle žiadosť zákazníka bude vybavená a dôležité skutočnosti budú objasnené, osobné údaje zákazníka spracované kontaktným formulárom budú vymazané. Ďalšie ukladanie sa môže uskutočniť v jednotlivých prípadoch, ak to vyžaduje zákon.


HODNOTENIE PRODUKTOV

Rozsah a účel spracovania

Pre používateľov e-shopu Prevádzkovateľ sprístupňuje na internetovej stránke možnosť hodnotiť produkty. Po spracovaní objednávky, Prevádzkovateľ môže kontaktovať zákazníka na emailovú adresu zadanú pri objednávke, s cieľom umožniť zákazníkovi hodnotenie zakúpených produktov. Hodnotenie produktov je realizované na dobrovoľnej báze. Email hodnotiteľa ako zákazníka je spracúvaný za účelom zabezpečenia realizácie hodnotenia produktov.

Právny základ

Právnym základom použitia vašej emailovej adresy na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v efektívnom zabezpečení poskytovania možnosti hodnotenia produktov.

Lehota uchovania

Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania záujmu zákazníka o využívanie služieb spojených s registráciou v e-shope.

ANALYTICKÉ NÁSTROJE

Rozsah a účel spracovania

Prevádzkovateľ používa nástroje na sledovanie a analýzu, aby sme zabezpečili nepretržitú optimalizáciu a užívateľsky orientovaný dizajn našej webovej stránky. Osobný údaj, ktorý je v tejto súvislosti zbieraný, je IP adresa. IP adresa je prenáša pri zadaní každej požiadavky zákazníka na server.

Právny základ

Na základe týchto záujmov je použitie popísaných nástrojov sledovania a analýzy oprávnené v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné pre účely zvyšovania kvality poskytovaných služieb ako aj konkurencieschopnosti Prevádzkovateľa.

Lehota uchovania

IP adresy nie sú trvalo uchovávané nami, ani našimi psokytovateľmi štytistických služieb ale sú využívané iba za účelom určnia miesta, na ktoré má byť osdoslaná odpoveď servera na požiadavku zákazníka, ako aj na účely odvrátenia potenciálnych kybernetických útokov.

Na tejto webovej stránke môžu byť umiestnené nástroje 3. strán, ktoré využívajú IP adresu zákazníka a/alebo súbory cookies a ktoré Prevádzkovateľ použije za účelom merania návštevnosti a používania jeho webových stránok, a to na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v neustálom zlepšovaní webovej stránky. Takýmto nástrojom môže byť napríklad Google Analytics. Bližšie informácie o ich používaní sú uvedené na stránkach: https://policies.google.com/privacy 

VYHĽADÁVAČ  PREDAJNE

Na stránke je pre zákazníkov k dispozícií vyhľadávač predajne. V prípade, že sa zákazník rozhodne využiť službu vyhľadávača predajne, Prevádzkovateľ potrebuje zistiť IP adresu zariadenia zákazníka. V tejto súvislosti platia ustanovenia z bodu týkajúceho sa IP adresy. Pre vyhľadávač predajne sú používané Google Maps. To znamená, že v počítači zákazníka sú pri vyhľadávaní predajne ukladané aj cookies spoločnosti Google. Dbajte preto na podmienky používania a ustanovenia o ochrane osobných údajov Google Maps. V nastavení prehliadača môžete tieto cookies povoliť alebo zamietnuť. Vyhľadávač predajne je vám dostupný aj pri zobrazení z mobilných telefónov. Predajne môžete vyhľadávať na základe hľadaného pojmu (PSČ alebo obec/mesto) alebo na základe aktuálnej polohy pri zobrazení mobilnej verzie stránky. Ak zvolíte vyhľadávanie na základe aktuálnej polohy, bude mobilným prehliadačom určená vaša poloha a budete vyzvaný, aby ste (ne)potvrdili danú službu. V prípade nepotvrdenia vám služba nemôže byť poskytnutá. Ak nám dovolíte použiť informácie o vašej polohe, budú tieto zohľadnené pri vyhľadávaní predajne. Informácie sú využité výlučne na vašu lokalizáciu na mape a zobrazenie predajne. Určovanie polohy si môžete deaktivovať vo svojom mobilnom telefóne.

COOKIES

V niektorých oblastiach našich webových stránok používame tzv. súbory cookies. Súbory cookies nám uľahčujú navigáciu a tiež pomáhajú identifikovať obzvlášť populárne oblasti našich webových stránok. Súbory cookies sú malé súbory uložené na pevnom disku návštevníka. Umožňujú uloženie informácií na určité časové obdobie a identifikáciu počítača návštevníka. Ich cieľom je uľahčiť užívateľom používanie služieb. Napríklad tým, že sa užívateľ nemusí prihlasovať do účtu pri každej návšteve stránky.

Používanie cookies a ich povolenie v internetovom prehliadači je na slobodnej vôli každého používateľa webovej stránky Súbory cookie si môže kažý zákazník spravovať vo svojom internetovom prehliadači. Rôzne internetové prehliadače majú rôzne postupy na zakázanie alebo povolenie súborov cookies, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v ponuke Možnosti alebo Nástroje. Priamo v internetovom prehliadači tak má zákazník možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies môže však spôsobiť, že používanie niektorých základných funkcií tejto webovej stránky nebude možné.

Právny základ

Právny základ spracovania osobných údajov pomocou súborov cookies je v článku č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ako oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Ak ste nám poskytli svoj súhlas s používaním súborov cookie prostredníctvom "cookie banneru", ktorí sme umiestnili na našej webovej stránke, zákonnosť spracovania sa dodatočne riadi čl. 6 ods. 1 písm a) Nariadenia, čiže súhlasom. Tento postup vyplýva i z ustanovenia § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel považuje aj použitie príslušného nastavenia internetového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Lehota uchovania

To, ako dlho si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu session cookies vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov. Akonáhle údaje prenášané cookies už nie sú potrebné na účely opísané vyššie, tieto informácie budú vymazané.

Prevádzkovateľ využíva cookies v nasledujúcich informačných systémoch:

o Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. ("Google") Google Analytics využíva tzv. cookies, ktoré predstavujú textové súbory umiestnené vo vašom počítači. Ich účelom je pomôcť analyzovať spôsoby využitia internetovej stránky zo strany používateľov. Informácie o použití stránky (vrátane vašej IP adresy), ktoré takýto súbor vytvorí, sa odošlú spoločnosti Google. Google využije tieto informácie na hodnotenie využitia internetovej stránky. Výsledkom hodnotenia sú správy o aktivitách na internetovej stránke pre jej správcov. Použitie súborov "cookie" môžete odmietnuť zvolením príslušných nastavení vo vašom prehliadači.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zoznam príjemcov osobných údajov spracovávaných Prevádzkovateľom závisí predovšetkým na službách, ktoré zákazník používa. Zoznam príjemcov osobných údajov tiež vyplýva zo súhlasu zákazníka, alebo z právnych predpisov, a je konkretizovaný v dôsledku krokov zákazníka v e-shope. Na spracovaní osobných údajov sa môžu v obmedzenej miere zúčastniť spolupracujúce subjekty Prevádzkovateľa, najmä ktorí pomáhajú technicky efektívne prevádzkovať e-shop, vrátane komunikácie so zákazníkmi (napr. nás podporujú pri odosielaní e-mailových správ, a v prípade reklamných aktivít tiež v marketingových kampaniach), poskytovateľ hostingových alebo dátových služieb, dopravcovia či sprostredkovatelia doručovania zásielok, subjekty obstarávacie elektronické platby a platby kreditnou kartou v e- shope, spoločnosti, ktoré vykonávajú servis softvéru, podporu marketingové kampane Prevádzkovateľa a pod.

BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame pri tom systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Našu internetovú stránku zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb. Prístup k vášmu kontu je možný iba po zadaní vami zvoleného hesla. S prístupovými informáciami by ste mali zaobchádzať dôverne a svoj prehliadač po ukončení činnosti zavrieť, predovšetkým vtedy, ak je počítač využívaný viacerými osobami. dm nepreberá zodpovednosť za neoprávnené nakladanie alebo iné zneužitie hesla. Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany Prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou.

SOCIÁLNE DOPLNKY (SOCIÁLNE PLUGINY)

Naša webová stránka obsahuje doplnky pluginy sociálnych sietí:

"Facebook" (Facebook Inc, so sídlom 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), "Instagram" (Instagram LLC, so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA),      "Twitter" (Twitter Headquarters 1355 Market St. Ste. 900 San Francisco, CA 94103, USA)

 

Tieto služby sú poskytované príslušnými spoločnosťami ("prevádzkovateľmi"). Ako súčasť nášho online vystupovania, sociálne pluginy sú identifikované príslušnými tlačidlami patriacim k službám. Na základe údajov prenášaných príslušnými službami cez sociálne pluginy, je služba schopná Vás prihlásiť do Vášho účtu týmto spôsobom, ak je to potrebné.

Údaje o rozsahu a účelu zberu údajov príslušnou službou, ako aj o ďalšom spracovaní a takomto používaní Vašich údajov nájdete v informáciách o ochrane údajov priamo z webovej stránky služby:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA

https://en-gb.facebook.com/policy.php

Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Twitter Headquarters 1355 Market St. Ste. 900 San Francisco, CA 94103

https://www.headquartersinfo.com/privacy-policy/

Integrované Social Plugins sú čistými internetovými odkazmi na stránky tretích strán, a neposkytujú údaje o zákazníkoch prevádzkovateľom sociálnych sietí.

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje nie sú poskytované Prevádzkovateľom do tretích krajín (mimo územia EÚ/EHP). V prípade, ak by Prevádzkovateľ osobné údaje poskytol svojim poskytovateľom služieb mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), toto poskytnutie možno uskutočniť len na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranom stupni úrovne ochrany osobných údajov v tejto tretej krajine alebo na základe poskytnutia iných vhodných záruk.

ROZHODOVANIE ZALOŽENÉ VÝLUČNE NA AUTOMATIZOVANOM SPRACOVANÍ ÚDAJOV

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb nedochádza k rozhodovaniu podľa čl. 22 Nariadenia, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú dotknutej osoby alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

Ak sa Vaše osobné údaje spracovávajú, ste dotknutou osobou v zmysle Nariadenia a vzťahujú sa na Vás nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom

Podľa čl. 15 Nariadenia môžete požiadať o informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré sme spracovali. Najmä môžete získať informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté Vaše údaje, predpokladanej dobe uchovávania, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovanie alebo práva namietať, práva podať sťažnosť dozornému orgánu, zdroj získania Vašich údajov, pokiaľ nie sú získané nami, o prenose do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií a existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a, kde je to relevantné, zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Právo na opravu

Podľa čl. 16 Nariadenia môžete ihneď požiadať o opravu Vašich nesprávnych údajov alebo o doplnenie Vašich neúplných osobných údajov uložených u nás.

Právo na výmaz

Podľa čl. 17 Nariadenia môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov uložených u nás, za predpokladu, že spracovanie nie je potrebné na vykonávanie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukázanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania

Podľa čl. 18 Nariadenia, môžete požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak napádate správnosť údajov, ak je spracovanie protizákonné, ak už my nepotrebujeme údaje na účely spracovania ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Máte tiež nárok na právo podľa čl. 18 Nariadenia, ak ste namietali voči spracúvaniu v súlade s čl. 21 ods. 1 Nariadenia.

Právo na prenosnosť

Podľa čl. 20 Nariadenia môžete požiadať o poskytnutie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo máte právo požadovať prenos týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Podľa čl. 21 Nariadenia máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa (napr. na účely priameho marketingu) za predpokladu, že existujú dôvody vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie. Vašu námietku pošlite písomnou formou na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Právo odvolať súhlas

Podľa čl. 7 ods. 3 Nariadenia môžete Vami udelený súhlas kedykoľvek odvolať. V dôsledku toho už nebudeme môcť pokračovať v spracovávaní údajov na základe tohto súhlasu do budúcnosti. Podľa čl. 77 Nariadenia, máte právo podať sťažovať dozornému orgánu. Môžete sa obrátiť na dozorný orgán Vášho obvyklého bydliska, pracoviska alebo sídla našej spoločnosti. Dozorným orgánom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

Forma uplatnenia práv dotknutej osoby:

Ako Dotknutá osoba môžete uplatniť svoje práva písomne u Prevádzkovateľa (vrátane správy zaslanej prostredníctvom elektronickej pošty), pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňujete niektoré zo svojich vyššie uvedených práv; v takom prípade sa žiadosť považuje za podanú podľa Nariadenia. V prípade, že si dotknutá osoba uplatňuje niektoré z vyššie uvedených práv dotknutej osoby podľa Nariadenia a z podanej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že Prevádzkovateľ má oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej danú žiadosť.

Žiadosti dotknutej osoby budú vybavené do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Prevádzkovateľovi. Uvedená lehota môže byť v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť žiadostí predĺžená o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný v takom prípade informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Toto Vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom 20.5.2019.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek toto Vyhlásenie meniť alebo upraviť. Zmena Vyhlásenia nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke Prevádzkovateľa.

Posledná aktualizácia: 22.10.2023