Vrátenie / Výmena / Reklamácia

Formulár na odstúpenie od zmluvy:

Odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľa

 

Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia - nepoškodený, nenosený v exteriéri, s pôvodnými visačkami a v pôvodnom obale. V prípade poškodenia pôvodného obalu Vám budeme účtovať poplatok za poškodenie tovaru alebo tovar vrátime na náklady zákazníka.

 Tovar na vrátenie môžete odoslať :

K tovaru je potrebné priložiť Odstúpenie od zmluvy, kde je potrebné uviesť číslo účtu, na ktorý chce kupujúci peniaze zaslať, prípadne údaje o tovare, za ktorý ho chce kupujúci vymeniť. Ďalej je potrebné uviesť telefonický a e-mailový kontakt na kupujúceho.

-  tovar na vrátenie môžete odoslať :

1) - cez Packetu, službou Spätná zásielka. Táto služba je spoplatnená sumou 2,80€. Pri vrátení 4 a viac položiek, bude táto služba spoplatnená sumou 4€Spätná zásielka poslaná z Českej republiky je spoplatnená sumou 4€. Tovar riadne zabaľte a odneste do najbližšej pobočky Packety. Obsluhe nadiktujte kód nášho eshopu 93471616, tá vytlačí štítok a nalepí ho na balík. Pri podaní nič neplatíte. Suma za odoslanie balíka Vám bude odrátaná zo sumy vráteného tovaru. Využitím tejto služby súhlasíte s podmienkami.

2) - doporučenou poštou na adresu IRACO s.r.o., (MAXATKO), Štefánikovo námestie 21, 05201 Spišská Nová Ves. 

Tovar zaslaný na dobierku nebude predávajúcim prebratý. 

 

Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru zakúpeného na Eshope - ku zachovaniu lehoty stačí, ak kupujúci vykoná prehlásenie predávajúcemu, ktorým informuje o svojom odstúpení od zmluvy - emailom na eshop@maxatko.sk.

Ak kupujúci zvolí iný než najlacnejší spôsob dopravy/dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru.

V prípade, že vyššie uvedené podmienky nebudú kupujúcim splnené, tovar bude vrátený kupujúcemu späť na jeho náklady.

Peniaze budú kupujúcemu zaslané na účet najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Tovar zakúpený v kamennej predajni nie je možné vrátiť. Žiadny právny predpis nepriznáva kupujúcemu ako spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru zakúpeného v tzv. kamennom obchode. Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.

 

Výmena tovaru

 Ak vášmu dieťaťu nesadnú zakúpené topánky (veľkosť, značka) a chcete ich vymeniť, pošlite nám ich na vrátenie a zároveň si prosím urobte v našom eshope novú objednávku. 

Tovar na vrátenie musí byť riadne zabalený, s pôvodnými visačkami (ak boli súčasťou balenia), zároveň tovar nesmie byť používaný, poškodený, či upravovaný. 

Tovar pošlite na adresu : 

IRACO s.r.o., (MAXATKO), Štefánikovo námestie 21, 05201 Spišská Nová Ves. spolu s riadne vyplneným formulárom na vrátenie. Vo formulári je potrebné uviesť bankové spojenie IBAN, na ktorý budú, po doručení pôvodného tovaru, vrátené peniaze. Tovar neposielajte ho na dobierku! Nebude prebratá.

 

Reklamácia

Reklamáciu je možné si uplatniť osobne v kamennej predajni predávajúceho na adrese Maxatko-barefoot obuv pre deti, Štefánikovo námestie 21, 05201 Spišská Nová Ves, alebo písomne. Pre účel reklamácie použite reklamačný formulár. 

Reklamačný formulár

Záručná doba na tovar (obuv) je 24 mesiacov, a začína plynúť dňom prevzatia kupujúcim. Záručnou dobou sa rozumie obdobie, počas ktorého by si mal výrobok zachovať svoje úžitkové vlastnosti. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, nakoľko životnosť výrobku je úzko naviazaná na správne ošetrovanie a zaobchádzanie s výrobkom. Životnosť výrobku môže byť výrazne skrátená intenzitou používania.

Po zistení závady kupujúci nebude tovar naďalej užívať, ale odošle bezodkladne tovar vo forme doporučeného balíka na vlastné náklady na adresu: IRACO s.r.o.,(MAXATKO), Štefánikovo nám.21, 05201 Spišská Nová Ves.

Z reklamácie musí jasne vyplývať:  kto reklamáciu podáva (kupujúci - meno, priezvisko), predmet reklamácie, prípadne čoho sa zákazník domáha, komu je reklamácia adresovaná, dátum podania reklamácie, podpis. V reklamácií uveďte ďalšie potrebné údaje - adresa trvalého pobytu, telefonický a e-mailový kontakt. Je potrebné priložiť doklad o kúpe / faktúru a očistený reklamovaný tovar. K reklamovanému tovaru je nutné priložiť záručný list (ak bol samostatne priložený k tovaru).

Ak reklamácia neobsahuje všetky náležitosti vyššie uvedené , bude považovaná za neoprávnenú.

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Zákazník bude o výsledku reklamácie ihneď informovaný e-mailom, alebo telefonicky. V prípade uznanej reklamácie predávajúci zabezpečí odstránenie závady. V prípade, že sa závada nedá odstrániť, vráti finančné prostriedky kupujúcemu. V prípade zamietnutej reklamácie predávajúci zabezpečí vrátenie tovaru spolu s písomným vyjadrením kupujúcemu

Za odstrániteľné vady sa považujú také vady tovaru, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom neutrpia úžitkové vlastnosti výrobku.

Za reklamáciu sa nepovažuje bežné opotrebenie tovaru počas trvania záručnej doby a s ním súvisiaca zhoršená kvalita výrobku.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady, ktoré vznikli :

- mechanickým, alebo chemickým poškodením spôsobeným kupujúcim, či treťou osobou

- zanedbaním starostlivosti o výrobok a jeho nevhodným ošetrovaním

- nesprávnou manipuláciou s výrobkom

- akoukoľvek opravou výrobku kupujúcim, alebo treťou osobou

- nadmerným zaťažovaním výrobku

- používaním výrobku v prostredí, na ktorú výrobok nie je určený

- ako následok prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený 

- ako následok akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

 

 

Záznamy neboli nájdené...